Choiste

Comhaltas Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014-2016

Bunaíodh Coiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir den chéad uair i mí Iúil 2008 mar thoradh ar chinneadh Rialtais an Gorta Mór a thabhairt chun cuimhne trí lá cuimhneacháin a chomóradh gach bliain.

Is é an príomhaidhm atá le Coiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir breathnú ar na socrúcháin is oiriúnaí do chuimhneachán náisiúnta bliantúil an Ghorta Mhóir. Tá an coiste anois ina thríú téarma oifige agus fónfaidh comhaltaí an choiste ar feadh tréimhse dhá bhliain, agus d'fhéadfaí téarmaí tagartha agus comhaltacht an choiste a athbhreithniú ag deireadh na tréimhse sin.

Mar chuid d'obair an choiste go dtí seo, tá plé déanta ar théamaí faoi leith i ndáil le hoidhreacht ghinearálta na himirce, caillteanas cultúir agus meath na Gaeilge, mar aon le saincheisteanna sonracha slándála bia agus tiomantas láidir mhuintir na hÉireann do chabhair dhaonnúil agus faoiseamh daonnúil. Cuimsítear ceithre phríomhshnáithe i gclár oibre an choiste don téarma reatha mar seo a leanas:

 • Rannpháirtíocht phobail, áitiúil agus an aos óig i gCuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir;
 • Peirspictíocht Stairiúil;
 • Gorta, ocras, slándáil bia agus cabhair i ndomhan an lae inniu; agus
 • Cuimhneachán Bliantúil Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir agus rannpháirtíocht an Diaspóra

Is iad seo a leanas comhaltaí Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóír:

 • Dr. Majda Bne Saad
 • An tOllamhTommy Cooke
 • An tOllamh Mary Daly
 • Brian Hanratty Uasal
 • Mary Kennedy Uasal
 • Mike Murphy Uasal
 • Dr. Éamon Phoenix
 • Norma Smurfit Uasal
 • Hugh Swift Uasal

Tá ionadaithe ar an gCoiste ag na grúpaí/eagraíochtaí seo a leanas, a thacaíonn le hobair an Choiste:

 • Roinn an Taoisigh
 • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
 • Cúnamh Éireann
 • An Roinn Oideachais agus Scileanna
 • An Roinn Cosanta
 • Óglaigh na hÉireann
 • Oifig na nOibreacha Poiblí

Tá beathaisnéisí gearra thíos do roinnt ball de Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 - 2016.

Dr Majda Bne Saad - tá PhD agus MSc san Eolaíocht Talmhaíochta, (An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath) ag an Dr Saad, chomh maith le BSc. Agri. Sc., (Ollscoil Bhagdad) agus HDip Agri. Econ., (Institiúid Talmhaíochta Shóifia). Bhí sí ina léachtóir san Ionad don Staidéar Forbartha in UCD, áit a thug sí léachtaí ar shlándáil bia agus bainistíocht forbartha agus tá taighde déanta aici ar bhochtaineacht agus leochaileacht tuaithe, slándáil bia, polasaithe talmhaíochta i dtíortha i mbéal forbartha agus TFC le haghaidh Forbartha. Bhí sí ina Stiúrthóir ar Ionad an Léinn Forbartha idir 2002 agus 2006 agus ina comhalta feidhmiúcháin den Chumann Eorpach um Thaighde agus Oiliúint Forbartha ó 2002 go 2005. Tá obair déanta aici mar shainmheastóir don EU PF 5 agus 6. Ag an leibhéal náisiúnta, bhí sí ina ball de dhá tháscfhórsa de chuid Chúnamh Éireann ar Theicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide le haghaidh Forbartha agus d'oibrigh sí le Cúnamh Éireann chun forbairt talmhaíochta a chur chun cinn sna tíortha rannpháirteach ina gclár. Is comhúdar í de 'Trade, Aid and Development', UCD Press 2006 agus scríobh sí 'The Global Hunger Crisis: Tackling Food Insecurity in Developing Countries', Pluto Press 2013.

An tOll. Tommy Cooke - bhí an tOll. Cooke ina Stiúrthóir ar an gClár um Naisc Phobail in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ó 1996 go 2011. Le linn na 1980idí agus 1990idí, d'oibrigh sé thar ceann Rialtas na hÉireann i Leosóta i nDeisceart na hAfraice agus ar an mBruach Thiar agus Stráice Gaza. Le blianta beaga anuas d'oibrigh sé i ndeisceart na Bealarúise, réigiún a buaileadh le Searnóbail. Bhí an tOll. Cooke ina bhall de bhord an Údaráis um Ard-Oideachas ó 2005-2011 agus ina Chathaoirleach ar Pobal ó 2006-2011.

An tOll. Mary Daly - is Uachtarán Acadamh Ríoga na hÉireann agus Ollamh le Stair Chomhaimseartha na hÉireann i UCD í an tOllamh Daly. Tá mórán foilsithe aici ar stair na hÉireann sa 19ú agus 20ú haois. Bhí an tOll. Daly ar dhuine de cheathrar staraithe a bhí páirteach i dTionscadal Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, 1995 - 1997 agus is comhalta í de Shainghrúpa Comhairleach an Taoisigh ar Chuimhneacháin.

Brian Hanratty Uasal – Beathaisnéis le teacht

Mary Kennedy Uasal - is craoltóir agus láithreoir ar RTÉ í Mary agus cuireann sí clár na míreanna réigiúnacha, 'Nationwide', i láthair trí oíche sa tseachtain ar RTÉ 1. Tá tráchtaireacht déanta ar RTÉ aici ar imeachtaí móra ar nós sochraidí Stáit an iar-Uachtaráin Pádraig Ó hIrghile agus an iar-Thaoisigh, Charles Haughey, chomh maith le sochraid na Máthar Treasa. Rinne Mary An Comórtas Amhrán Eoraifíse a chur i láthair sa bhliain 1995. Ba mhúinteoir iar-bhunscoile í lá den saol agus tá trí leabhar scríofa aici, cuimhní cinn dar teideal 'Paper Tigers' agus dhá leabhar smaointeachais, 'Lines I Love' agus 'Lines for Living'.

Mike Murphy Uasal MA FBCart.S. - oibríonn an tUasal Murphy mar Chartagrafaí gairmiúil i Roinn na Tíreolaíochta, Coláiste na hOllscoile Corcaigh. Tá sé i mbun taighde agus táirgiú léarscáileanna agus ag múineadh Catagrafaíochta le níos mó ná cúig bliana is fiche. Rinneadh comhalta den British Cartographic Society de sa bhliain 2002 agus fuair sé Céim Mháistir Oinigh in 2014 dá Éacht ar son na Cartagrafaíochta. Is iomaí foilseachán ina mbíonn a chuid oibre foilsithe. Ba é a bhí mar eagarthóir cartagrafaíochta ar an ‘Atlas of Cork City’ agus ar ‘The Iveragh Peninsula’, ar bronnadh gradaim idirnáisiúnta cartagrafaíochta orthu beirt. Is mar Chartagrafaí agus duine de thriúr eagarthóirí an leabhair ‘Atlas of The Great Irish Famine’ , a bhfuil cáil air agus gradaim buaite aige, a rinne sé a chuid oibre is déanaí. Bhronn Cumann Cartagrafaíochta na Breataine dhá ghradam ardmholta ar an Uasal Murphy féin in 2013 as a chuid oibre ar an leabhar. Tá léachtaí ar an nGorta Mór tugtha aige sa RA, i Meiriceá, san Astráil agus, go mion minic, níos cóngaraí don bhaile.

Dr Éamon Phoenix - is é Dr Phoenix an Príomhléachtóir Staire agus Ceann na Foghlama ar Feadh an tSaoil i gColáiste Ollscoile an tSrutháin Mhilis (Ollscoil na Banríona) Béal Feirste. Tá roinnt leabhar scríofa aige ar stair nua-aimseartha na hÉireann, lena n-áirítear 'Northern Nationalism 1890-1940', agus ba chomheagarthóir ar 'Conflicts in the North of Ireland 1900-2000' (2010) é. Scríobhann sé an colún laethúil, ‘On This Day’, don nuachtán Irish News agus is craoltóir rialta é. Is é an Cathaoirleach freisin den Edmund Rice Schools Trust i dTuaisceart Éireann.

Norma Smurfit Uasal – Beathaisnéis Bhunaigh Nora Smurfit First Step sa bhliain 1990 chun cabhrú le gnóthais nua nach raibh in ann tacaíocht tráchtála ná stáit a fháil. Bhí painéal ann d'fheidhmeannaigh ar scor, a chuir cúnamh ar fáil saor in aisce. Thug First Step níos mó ná €10 milliún ar iasacht chun tacú le 2,100 tionscadal ar fud na tíre agus chruthaigh sé 5,000 post. Sa bhliain 2013 rinneadh é a chorprú i bhForas Airgeadais Shóisialta an Rialtais agus anois tugtar Microfinance Ireland air, agus tá Norma ina Stiúrthóir de. Bhunaigh sí Ciste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir i mí na Nollag 1998, ciste a úsáidtear chun tacú le hAos Óg na hÉireann atá Gan Dídean agus faoi Mhíchumas. Is stiúrthóir í Norma den Bhasár Idirnáisiúnta Carthanachta, Comhalta de Chomhairle Ghaisce agus Stiúrthóir d'Fhondúireacht Jefferson & Michael Smurfit. Is iar-Chomhalta Boird í den Natural History Museum London, d'Fhondúireacht Choláiste Náisiúnta na hÉireann agus iar-Uachtarán den Irish Youth Foundation.

Hugh Swift Uasal - Ambasadóir ar scor thar ceann na hÉireann. Le linn a ghairm sa Roinn Gnóthaí Eachtracha, (an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála mar atá), d'fhóin sé mar Stiúrthóir ar Chlár na hÉireann um Chabhair Dhéthaobhach agus rinne sé ionadaíocht don Aire Gnóthaí Eachtracha ar Bhord na Gníomhaireachta um Sheirbhísí Pearsanta Thar Lear, agus i nGORTA. Rinne sé maoirseacht ar chláir Chúnamh Éireann um fhóirithint anachaine sa tSomáil agus i nDeisceart na Súdáine. Mar Ambasadóir, d'oibrigh sé go dlúth le Cúnamh Éireann i dtíortha éagsúla i mbéal forbartha. Idir 1981 agus 1990 rinne sé ionadaíoicht ar Choimisiún na gComhphobal Eorpach sa tSaimbia agus sa Tansáin go comhleanúnach, áit a raibh slándáil bia ina príomhghné dá chuid oibre. Is eacnamaí oilte é agus tá suim faoi leith aige in eacnamaíocht na forbartha.


Príomh-Roghchlár