Fógra Cóipchirt & Séanta

Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá le fáil ar an láithreán seo faoi réir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó chuig printéir le haghaidh úsaide pearsanta amháin. I gcás an t-ábhar seo a bheith á eisiúint chuig daoine eile, ní mór admháil a dhéanamh i leith na foinse (lena n-áirítear URL) agus an stádais cóipchirt. Ní shíneann an cead chun ábhar cóipchirt Rialtais a atáirgeadh chuig aon ábhar ar an láithreán seo ar ábhar é de chuid tríú páirtí. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a atáirgeadh, a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann. Tá iarracht déanta ag an An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta cóipcheart nó ceart intleachtúil eile de chuid na n-úinéirí cearta a lua i gcás inar cuí sin a dhéanamh. I gcás nár luadh na cearta sin nó gur dearmadadh na cearta sin a lua, déanfaidh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ar fhógra a fháil ina leith, an méid sin a cheartú nó a shlánú ar shlí eile.

Séanadh

Is mar threoir eolais amháin a sholáthraítear an t-ábhar ar na leathanaigh seo. Tá siad beartaithe chun feabhas a chur ar rochtain phoiblí ar eolas faoin Roinn seo agus faoi Ranna eile Rialtais. Cé go ndearnadh gach dícheall le linn an t-ábhar a ullmhú lena fhoilsiú ní ghlacann An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le haon fhreagracht, ná ní ghlactar le haon fhreagracht thar ceann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, as aon earráidí, aon nithe a fágadh ar lár nó aon ráitis mhíthreorach ar na leathanaigh seo nó ar aon laithreán a bhfuil na leathanaigh seo ceangailte díobh. In ainneoin go ndéantar gach iarracht chun iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú ní féidir glacadh leis sin mar thacaíocht do na láithreáin sin.


Príomh-Roghchlár